Jeszcze o działalności kulturalnej w Śmiglu w okresie II RP 17 lutego 2014

Celem towarzystwa było szerzenie kultury i oświaty wśród miejscowego społeczeństwa przez organizację występów i uroczystości związanych z rocznicami oraz wydarzeniami narodowymi i społecznymi. 24 października 1926 roku zarząd zwrócił się do kuratorium o wyrażenie zgody na odbywanie lekcji śpiewu w miejscowej szkole. Zaznaczył, że zapłatę za zużyty gaz i sprzątanie sali towarzystwo samo ureguluje. Dochód uzyskiwany z koncertów, przedstawień i zabaw przeznaczony był m.in. na zakup nut i dożywianie dzieci. O aktywności towarzystwa świadczy sprawozdanie za 1934 rok przedstawione 23 kwietnia 1935 roku na walnym zebraniu przez dr. Zamojskiego. Towarzystwo w 1934 roku liczyło 72 członków, w tym 42 czynnych. Odbyło 13 posiedzeń zarządu, zorganizowało 1 koncert i 14 występów. Na zebraniu uhonorowano prof. Antkowiaka za 25-letnią pracę zawodową. Do bardzo aktywnych w działalności kulturalnej stowarzyszeń należało powstałe 30 lipca 1922 roku w Śmiglu Towarzystwo Powstańców i Wojaków. Problemem w działalności towarzystwa było zdobywanie środków finansowych. Przyglądając się działalności towarzystwa, widać skuteczny schemat zdobywania tych środków. Celem zachęcenia mieszkańców do przybycia na dochodowe spotkania prezentowano na jego początku różne przedstawienia, a następnie odbywała się zabawa. 11 stycznia 1923 roku program związany z rocznicą powstania wyglądał następująco:
Cz. I 
Przemówienie p. Fęglerskiego
Rota – śpiew chórowy Harmonia
Przedstawienie – „Stanko powstaniec”
Cz. II
Przemówienie kpr. rez. Jana Michalskiego
Przedstawienie – „Polska już wolna”
Zakończenie – „Boże, coś Polskę”

Przedtem odbyła się msza św., a po niej pochód z orkiestrą na cmentarz i złożenie kwiatów na grobie poległych. W trakcie kolejnych uroczystości rocznicowych w Strzelnicy w dniu 11 stycznia 1925 roku prezentowano sztukę „Szaleńcy” i „W katedrze”. Dochód przeznaczony był na budowę pomnika „Wolności” w Śmiglu. 8 stycznia 1926 roku w rocznicę powstania przedstawiono sztukę „W górę serca”, a 16 stycznia 1927 roku „Stary mundur” i „Carscy bohaterowie”. Warto nadmienić, że 25 lutego 1934 roku powstał w Śmiglu popierany przez rząd Związek Weteranów Powstań Narodowych. Zebranie założycielskie odbyło się w lokalu p. Hoffki, a delegatem starostwa na to zebranie był burmistrz Krzywinia Kobsch. Działalność kulturalna, jaką prowadziły w Śmiglu Towarzystwo Śpiewu Harmonia, Echo, Towarzystwo Miłośników Sceny, Towarzystwo Powstańca i inne, świadczy o wielkim zaangażowaniu społeczności w szerzenie kultury narodowej, oświaty i patriotyzmu.

Jan Pawicki

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu